شعر، موضوع گفتگو

1:40 min

روزشنبه از ساعت ۱۸ دیداری خواهدبود با مهرانگیز رساپور، شاعرساکن لندن. او سال‌هاست که از ایران خارج شده و در انگلستان زندگی می‌کند. او علاوه بر سرودن شعر به کارنقد ادبی و روزنامه‌نگاری نیز می‌پردازد و ازجمله نشریه‌ی واژه را بنیان گذاشته است.
این برنامه ازسوی انجمن فرهنگی- آموزشی کسرا درمحل ABF سوندبی بری برگزارخواهدشد و در آن مهرانگیز رساپور شعر خواهدخواند و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ خواهدداد. از او درمورداین برنامه و کتاب‌هایش پرسیده‌ایم.