Chefens välbefinnande påverkar arbetsmiljön

1:42 min

Man borde fokusera mer på hur cheferna har det eftersom deras välmående påverkar deras ledarskap vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön för alla andra. Det säger forskaren Daniel Lundqvist som precis lagt fram en avhandling om chefens arbetsmiljö.

– Arbetsmiljön har betydelse för hälsa, men det har också betydelse för ledarskapet. Hälsa har betydelse för ledarskapet och ledarskapet har betydelse för arbetsmiljön

Daniel Lundqvists forskning bestod dels av 4000 enkäter i nio organisationer, och dels av 62 stycken djupintervjuer med chefer.

En slutsats som han har dragit är att det är viktigt att skilja på de svårigheter som chefer på olika nivåer har. För mellanchefer är det största problemet ofta tryck från olika håll.

– Vi vet ju alla att chefen kan befinna sig i ett korstryck mellan chefer och medarbetare och kanske kunder eller klienter, och då är det viktigt att de här ligger i linje med varandra i så stor utsträckning som möjligt.

För chefer på lägre nivå är svårigheterna snarare brist på inflytande och obalans mellan arbete och fritid.
Oavsett nivå har chefer behov av att ha personer och platser utanför företaget att vända sig till för stöd och hjälp, som gamla arbetskamrater eller personer i andra organisationer.

– Man tycktes vända sig till de här externa personerna, därför att om jag visar upp alla de här grejerna kan jag bli ifrågasatt som chef.

Man måste också ha Safe Spaces, eller trygga utrymmen, som man till exempel kan hitta på ledarskapskurser

– De som jag sitter och har den här kursen med, de har inget direkt inflytande på mitt arbete eller på mina chefskollegor. Då bildar den här kursplatsen en safe space, en plats där man vågar öppna upp sig och berätta om bekymmer och problem som man har, säger Daniel Lundqvist på Linköpings universitet.

Referens: Lundqvist, Daniel: "Psychosocial Work Conditions, Health, and Leadership of Managers". http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:643342/FULLTEXT01.pdf