Giftigt orenat dagvatten rakt i sjön

1:42 min

När det regnar på hus och gator spolas föroreningarna oftast ut i miljön orenat och de reningsanläggningar som finns underhålls inte visar forskning vid Luleå Tekniska Universitet.

När regnet strilar mot koppar och zinktak så följer en del metall med vattnet ned i stuprören och ut i dagvattenledningar i marken. Slutligen sköljs det oftast ut helt orenat i en badsjö eller i havet. Samma sak med alla rester från biltrafikens partiklar som spolas iväg.

Forskare vid Luleå Tekniska Universitet har mätt föroreningshalten i bottenslamm i sjöar och vattendrag på ett 10-tal platser där dagvatten rann ut. De fann att halterna av cancerframkallande PAH-oljor och metaller som koppar, kadmium, bly och zink var upp till 30 gånger högre än på opåverkade ställen. Gifterna tas sen upp av bottenlevande djur och fiskar som äts av oss människor.

--Det är ett allvarligt problem. Om man har badstränder intill dagvattenutsläpp så är det inte direkt hälsosamt att bada i det där vattnet eller att barn leker med dagvattensediment, anser dagvattenforskaren Godecke Blecken.

Luleåforskarna har också undersökt de reningsanläggningar som byggts under senare år för att ta hand om dagvatten. Det handlar om dammar där föroreningarna faller till botten och asfalt och betong som släpper igenom vattnet så att det silas till grundvattnet. Man upptäckte att de flesta av anläggningarna var dåligt underhållna och hade slammat igen så att de tappat en stor del av sin reningseffekt.

Om man inte underhåller dem så finns ju risken att man har en anläggning och tror att den renar dagvattnet, men i praktiken gör den inte det, säger Godecke Blecken.

Enligt Godecke Blecken som jobbar med ett tiotal kollegor inom projektet "Dag och Nät" hså ar Sverige en lång väg kvar för att uppfylla våra nationella miljömål och EU:s Vattendirektiv och kommer att behöva bygga ett stort antal reningsanläggningar för dagvatten framöver som sen också måste underhållas.

Referenser:
Søberg, L.C., et al, The influence of temperature and salt on metal and sediment removal in stormwater biofilters. NordIWA conference, Malmö, Oktober 2013.

Al-Rubaei, A.M, et al, Long-term hydraulic performance of porous asphalt pavements in northern sweden. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 139(6), 499-505. doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000569

Blecken, G. et al, Stormwater impact on urban waterways in a cold climate: Variations in sediment metal concentrations due to untreated snowmelt discharge. Journal of Soils and Sediments, 12(5), 758-773. doi:10.1007/s11368-012-0484-2

Johan Bergendorff
johan.bergendorff@sr.se