کلبه‌های چوبی، بزرگ‌تر می‌شوند

 دولت خواستار این شده است که کلبه‌های چوبی که بدون مجوز می‌توانند برپا شوند، بزرگ‌تر باشند. استفان آته‌فال ویزر مسکن به خبرگزاری سوئد می‌گوید که این کلبه‌ها می‌توانند تا بیست مترمربع مساحت داشته‌باشند، این میزان در حال حاضر، ۱۵ مترمربع است. پیشهاد ساخت بزرگ‌تر کلبه‌های چوبی بدون مجوز، در یک سری اصلاحاتی قرار می‌گیرد که دولت در نظر دارد برای معضل مسکن اجرا کند.