هشدار نسبت به لغزندگی برخی از جاده ها

اداره ی هواشناسی کشور نسبت به بارش سنگین برف در منطقه ی یونشپینگ و اوستریوتلند از بامداد امروز هشدارداده است. هشدار اداره ی هواشناسی از نوع درجه ی یک است، به این معنی که می تواند مشکلاتی درامر عبور و  مرور و ترافیکی برای شهروندان ایجاد شود. اداره ی امور ترافیک در این دو منطقه نیز نسبت به لغزنده بودن جاده ها هشدار داده است. به گزارش این اداره، در مناطق ورملند، دارلارنا ، یوله بوری و از یوله تا لولئو و درامتداد مناطق ساحلی  نیز خطر لغزندگی وجود دارد.