"slagenigen

Bara en av tio anmälda döms för grov kvinnofridskränkning

Risken att den som anmäls för brottet grov kvinnofridskränkning sedan blir dömd för det är liten visar en granskning som Hallandsekot har gjort.

För att skärpa straffen för män som kränker och använder våld i relationer infördes rubriceringen grov kvinnofridskränkning 1998.

Meningen var att om det kunde bevisas att mannen slagit eller ofredat kvinnan på andra sätt, vid minst tre tillfällen för att skada kvinnans självkänsla, så kunde han ges ett allvarligare straff än om brotten räknades var och ett för sig.

Men endast lite drygt var tionde person som anmäls för brottet blir dömd för det.

750 kvinnor de senaste tio åren i Halland som anmält ett brott som polisen rubricerat som grov kvinnofridskränkning. Detta enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.


Vad är grov kvinnofridskränkning?

I fjärde kapitlet 4 a § i brottsbalken finns brottsrubriceringen grov kvinnofridkränkning. Den lyder så här:

"Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (2013:367)."

Källa: Brottsbalken