Svenska elevers skolresultat rasar

2:41 min

Svenska elever skolkar mer, och kommer oftare för sent än i OECD-länderna i genomsnitt. Det visar Pisa-undersökningen från 2012, som pekar på stora kunskapsförsämringar i den svenska skolan.

Kurvan för svenska elevers resultatutveckling pekar nedåt. Det gäller samtliga undersökta områden i Pisa-undersökningen: matematik, läsförståelse och naturvetenskap. De svenska niondeklassarna har också den sämsta resultatutvecklingen av alla 34 OECD-länder som deltar.

– Vi blev besvikna över bredden och djupet i nedgången. Det är en kraftig försämring och det är allvarligt, säger Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket.

Pisa-undersökningen mäter vart tredje år resultaten på de tre områdena matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I årets undersökning deltar 65 länder. Den stora vinnaren i Pisa för 2012 är kinesiska Shanghai*, som toppar i alla tre ämnena. Tyskland, Polen och Estland lyfts fram som länder som lyckats bryta en negativ trend.

För svensk del är det dyster läsning. De svenska eleverna har inte presterat sämre sedan 2000 då mätningen startade. Den nedåtgående trenden har också gjort att Sverige sakta men säkert halkat ner i jämförelse med andra länder, och ligger nu under OECD-genomsnittet på alla områden.

– Vi konstaterar att svenska 15-åringar har lärt sig mindre än för tre, sex, nio och 12 år sedan, säger Anna Ekström, som samtidigt understryker att Skolverket litar på Pisa. Hon pekar på att resultaten är i linje med andra undersökningar av kunskapsutvecklingen hos de svenska eleverna. 

I årets undersökning har matematik som särskilt fokus. 25 OECD-länder har bättre resultat än Sverige i matematik. 19 OECD-länder har bättre resultat än Sverige i läsförståelse.

– Alla de nordiska länderna har ett bättre resultat än Sverige när det gäller matematiken, säger Anita Wester, projektledare på Skolverket.

Bara tre länder har sämre resultat i läsförståelse än Sverige.

Skolverket vill inte peka ut några enskilda orsaker till de svaga svenska resultaten. Men den elevenkät som också ingår i Pisa-undersökningen visar bland annat på att svenska elever kommer för sent till lektioner i betydligt högre utsträckning än genomsnittet i OECD. Och att både skolk och sen ankomst är vanligare än i tidigare undersökningar.

– En ökad andel elever med utländsk bakgrund kan bara marginellt förklara resultatnedgången, säger Anna Ekström.

Myndigheten pekar i stället på att försämringen är så märkbar att det måste röra sig om systemfel, och att statliga åtgärder måste till för att förändra situationen. För att vända trende måste lärarna få mer resurser i sitt arbete. Men även inställningen till skolan spelar roll, och den är annorlunda i högpresterande länder som Shanghai, enligt Skolverket.

– Bakom höga kunskapsresultat ligger att man lägger ner ett hårt arbete i skolan. Det finns en annan inställning till skolan, både bland föräldrar och elever.

*Kina deltar inte i undersökningen som enskilt land, utan i representeras av enskilda städer som exempelvis Shanghai.