آیا معاون شهرداری استکهلم، از شرکتی دراین شهر رشوه گرفته است؟

3:59 min

سفر معاون شهرداری استکهلم درامورفرهنگی و مستغلات، مادِلِن خوستِد ازحزب لیبرال مردم به آمریکا، برایش دردسرآفرین شده است. این سفردرسال ۲۰۰۹ به دعوت شرکت Anschutz Entertainment Group و ازجمله برای تماشای یک کنسرت درلاس وِگاس و مسابقه‌های بسکت‌بال وهاکی انجام شد و اینک پرونده ای درمورد آن در دادستانی استکهلم تشکیل شده است. 

حدود شش ماه پس ازاین سفر، شهرداری استکهلم با اشرکت AEG قراردادی را برای اداره‌ی استادیوم بزرگ Tele2 در جنوب استکهلم، امضاء کرد. دعوت این شرکت از مادِلِن خوستِد، برای سفربه آمریکا و پس از آن امضای قراردادی میان شهرداری و این شرکت، سوء‌ظن‌هایی را درمورد وجودروابط پنهان مالی و دادن رشوه به معاون شهرداری را ایجادکرد. به این دلیل، دادستانی استکهلم تصمیم گرفت که رسیدگی به این مسئله را دردستورکارقراردهد. اینک قراراست وجود ارتباط میان سفر مادِلِن خوستِد به آمریکا به دعوت شرکت AEG و امضای قرارداد با این شرکت بررسی شود. دادستان روبرت اِنگستِد تاییدمی‌کند که او دستور انجام این بررسی را برای کشف احتمال رشوه‌گیری دراین ماجرا صادرکرده‌است. او اما می‌گوید که این بررسی دراین مرحله به افراد نمی‌پردازد و موردنظر آن، کل این ماجراست. ماجرای قرارداد با شرکت AEG برای اداره‌ی استادیوم Tele 2 پیش ازاین نیزمطرح شده و ازجمله روزنامه‌ی اکسپرسن، گزارشی درمورد آن تهیه کرده بود. پس ازاین گزارش که به وجود شک‌هایی درمورد این قرارداد و وجودروابط پنهان میان مسئولان شهرداری و این شرکت پرداخته‌بود، احزاب اپوزیسیون نیزاین قرارداد و همکاری را مورد پرسش قراردادند. روزنامه‌ی اکسپرسن نوشت که قبول دعوت این شرکت از سوی معاون شهرداری برای سفری به آمریکا و پس از آن امضای چندقرارداد با این شرکت، درتضاد با جهت‌گیری‌های شهرداری درمورد وجهه‌ی اجتماعی آن و مواردی مانندرشوه گیری ست. دلیل امضای این قراردادها برای نماینده‌ی حزب سوسیال دموکرات درشهرداری استکهلم، کارین وَن‌گُرد نیز یک پرسش ایجادکرده است. او با وجود اظهاراین که این سفر می‌توانسته زمینه‌ی بستن این قراردادها را فراهم کرده باشد، اما تاکیدمی‌کند که نمی‌خواهد سوء ظنی را نسبت به گرفتن رشوه مطرح کند.
مادِلِن خوستِد به عنوان مسئول امورفرهنگی و مستغلات درشهرداری استکهلم، درمراسم گشایش استادیوم  Tele 2 در ماه اوت امسال، شرکت کرد و حتا سخنانی نیز ایرادکرد. درهمان زمان، نمایندگان احزاب اپوزیسیون در شهرداری استکهلم، احزاب سوسیال دموکرات، چپ و محیط زیست خواستار یک بررسی بی طرفانه درمورد نقش او دربستن قرارداد با شرکت AEG شدند. حزب سوسیال دموکرات حتا خواست که مادِلِن خوستِد تا روشن شدن وضعیتش، ازسمت خود در شهرداری کناربرود.
اینک این پرونده دردست برسی ست و دادستان روبرت اِنگستِد درمورد زمان خاتمه‌ی آن می‌گوید که بررسی، همیشه مانند یک ماده‌ی زنده است و تعیین زمان دقیق برای آن دشواراست، اما تاحدممکن به سرعت انجام خواهدشد.