Höga halter kvicksilver i fisk

Små insjöfiskar i norska Hedmark innehåller oroväckande mycket kvicksilver. I vissa fall överskrider koncentrationen de värden som gäller för fisk som ska ätas.
Det är två norska forskare som kommit fram till delvis nya rön om kvicksilverhalten i våra insjöfiskar. Sedan gammalt är det känt att stora gäddor, aborrar och lake kan innehålla kvicksilverhalter som är alltför höga. Nu har forskarna funnit att också småfiskar av samma arter har kvicksilverhalter som överstiger gränsvärdena, det vill säga fisken är inte tjänlig som föda. Enligt tidningen Glomdalen har forskarna upptäckt att fisk som livnär sig på bottendjur klarar sig bättre än de fiskar som äter just fiskar. Det här kan ge stora utslag på exempelvis öringen, som har en mycket skiftande diet. Även abborar går över till att äta fisk, när de nått en vikt av cirka 150 gram. Kvicksilverhalten har visat sig vara högst i sjöar som är bruna, humusrika och svagt försurade. Forskarna tror att orsaken går att finna i det moderna skogsbruket och den omfattande utdikning som görs. Det är turismnäringen och myndigheter i Värmland, Dalarna och Hedmark som beställt forskningsrapporten.