Afrosvenskar oftare drabbade av hatbrott

2:18 min

Afrosvenskar är den minoritet i Sverige som är mest utsatt för hatbrott. Nu har en kunskapsöversikt över hur rasism och fientlighet mot svarta människor ser ut i Sverige tagits fram på regeringens uppdrag.

– Afrosvenskar är en av de grupper i landet som är mest marginaliserad och utsatt, när det gäller hatbrott, med ganska stor sannolikhet när det gäller diskriminering. Men också när det gäller olika typer av utfall, på arbetsmarkanden, inom bostadsektorn och så vidare, så är det också uppenbart att det här är en av de grupper som är allra mest marginaliserad, berättar Tobias Hübinette, forskare på stiftelsen Mångkulturellt centrum, en av dem som arbetat med rapporten.

Av närmare 4000 anmälda hatbrott 2012 var den största andelen, 17 procent, afrofobiska. De har alltså riktats mot personer med mörk hudfärg, enligt brottsförebyggande rådet, Brå.  Flest anmälningar gällde olaga hot och ofredanden.

Men bara en mindre del av alla afrofobiska brott anmäls, delvis på grund av bristande förtroende för polis och rättsväsende, enligt den nya rapporten.

Många svarta svenskar utsätts också för vardagsrasism, alltså kränkande kommentarer i offentligheten, det berättar en annan av rapportförfattarna, Victoria Kawesa:

– Verbala och fysiska kränkningar, personer blir hotade och slagna, men där finns också vardagsberättelser om barn på förskolor som blir utsatta, för att deras föräldrar är svarta.

På gatan kan svarta kvinnor bli antastade och utsatta för sexuella närmanden.

FN:s rasdiskrimineringskommitté har upprepade gånger kritiserat Sverige för att bland annat sakna en tydlig strategi för att bekämpa hatbrott. 

Rapportförfattarna rekommenderar nu regeringen att ta initiativ till en informationskampanj om diskriminering och rasism riktad mot svarta personer, säger Victoria Kawesa.

--  Det handlar om att lyfta fram mäniskors rättigheter, att afrosvenskar vet vilka rättigheter de har och att man kan anmäla. Det är därför det är viktigt att myndigheter jobbar med att öka sina kunskaper om afrofobi och hur det uttrycks. För att kunna ge bättre service och bättre bemötande till svarta svenskar, säger Victoria Kawesa.