Lagar och regler

Sveriges Radio har ett omfattande regelverk att följa, till exempel radio- och tv-lagen, sändningstillståndet och yttrandefrihetsgrundlagen.

Radio- & tv-lagen

Radio- och tv-lagen (RTL), som inte bara gäller public service-företagen utan all svensk radio- och tv-verksamhet, reglerar bland annat frågor om tillståndsgivning och granskning men innehåller också vissa bestämmelser om sändningarnas innehåll och om reklam.

Sändningstillståndet

I sändningstillståndet (ST) regleras de villkor som staten ställer på Sveriges Radio som ett public service-företag och här finns de flesta bestämmelser som gäller själva programmen. Det finns en komplettering till sändningstillståndet som gäller sändningar med digital teknik. Enligt nuvarande ordning får Sveriges Radio dessutom anslagsvillkor för varje år, där det också finns bestämmelser som påverkar programverksamheten. Sveriges Radio ska varje år till regeringen, i den så kallade public service-redovisningen, redogöra för hur bolaget har uppfyllt sitt uppdrag enligt sändningstillståndet. Läs mer under "Publikationer", en länk dit finns längre ner.

Lagar om yttrandefrihet

Sveriges Radio lyder också under yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), en av Sveriges två grundlagar som reglerar yttrandefriheten. Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar yttrandefriheten när det gäller det tryckta ordet, medan YGL reglerar yttrandefriheten i radio- och tv-sändningar, film, video med flera elektroniska medier.
För diskussionsforum och kommentarsfunktioner på webben gäller lagen om elektroniska anslagstavlor som reglerar vårt ansvar vid efterhandsmoderering.
Dessutom är vi förstås skyldiga att följa alla andra lagar i samhället, till exempel upphovsrättslagen och brottsbalken.