Opartiskhet

Uppdaterad 2016-04-28
Sveriges Radio är opartiskt. Vi tar inte ställning utan strävar efter att ge publiken en bred, mångsidig och nyanserad bild samtidigt som vi värnar det demokratiska samhällets grundtanke och alla människors lika värde. Opartiskheten är grunden för vår trovärdighet.

Att vi är opartiska betyder att vi inte tar ställning utan att vi låter olika åsikter komma fram. Varje ämne ska behandlas så allsidigt som möjligt. Efter att ha tagit del av vårt utbud ska publiken vara så välinformerad att den själv kan ta ställning i olika frågor.

I grunden är våra program också konsekvensneutrala. Att en part kan vinna eller förlora på vår rapportering är alltså inte skäl nog för oss att avstå. Vi måste dock ta hänsyn till privatpersoners integritet och i vissa fall säkerhet. Ibland är det en svår balansgång. 

Kravet på opartiskhet gäller även externa medarbetare, frilansar och projektanställda som medverkar i våra program.

De demokratiska värdena

Sveriges Radios programutbud ska enligt lagen som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer. Med det menas fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt och fria och hemliga val. Denna demokratiparagraf finns i Radio- och tv-lagen (2012:702) och slår även fast att vi i programutbudet också ska värna principen om alla människors lika värde.

Dessa principer ska alltså vara utgångspunkten i alla våra program. Det innebär också att medarbetare i sändning har en skyldighet att ta avstånd från eller bemöta uttalanden som strider mot dessa principer om det inte tydligt görs av någon annan medverkande. Den som uttalar sig mot demokratin ska bli emotsagd.