درخواست یافتن جانشینی برای گاز روسیه

بحران اخیر در اوکراین ازجمله باعث افزایش بسیار شدید بهای گازطبیعی روسیه در اروپا شده است.

 بسیاری خواستار یافتن جانشینی برای این گاز شده اند، اما مدیرعامل سازمان انرژی گازی سوئد، اندرش مَتیاسوُن معتقداست که یافتن جانشینی برای گاز روسیه می‌تواند ده سال به طول بیانجامد. بااین حال او ضمن تاکید بر دشواری چنین اقدامی می‌گوید که می‌توان با انجام اقداماتی ضربتی، واردات گاز روسیه را به اروپا به نصف یا کمتر کاهش داد. 
بیش از دوسوم گاز مصرفی در اتحادیه اروپا از روسیه خریداری می‌شود و چنانچه این کشور شیرهای گاز خود را ببندد، دشواری‌های زیادی برای مردم این اتحادیه به ویژه در اروپای شرقی و آلمان ایجاد خواهدشد. راه‌های احتمالی برای جبران کمبود گاز روسیه به نظر اندرش مَتیاسوُن، افزایش صادرات گاز نروژ و همچنین برنامه‌ریزی برای کشیدن لوله های جدید گاز ازطریق ترکیه است.