اعتبار آموزشی سوئد بازهم دچار آسیب شده‌است

درفهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان که ازسوی مرکزمعتبر Times Higher Education معرفی شده، دو دانشگاه لوند و اوپسالا که سال گذشته دراین فهرست بودند، از آن خارج شده و تنها انستیتوی کارولینسکا دراین فهرست باقی مانده‌است، بااین تفاوت که جایگاه آن بهترشده و به بالای ردیف ۵۰ دراین فهرست رسیده‌است.

مواردی مانند نتیجه‌ی بررسی PISA که سطح دانش دانش‌آموزان  سوئد درآن کمتر از کشورهای دیگر اروپا معرفی شده بود بر اعتبار آموزشی آن تاثیرگذاشته است. در فهرست برترین دانشگاه‌های جهان، نه تنها سوئد که بسیاری از کشورهای اروپایی عقب گرد داشته اند درحالی که کشورهای آسیایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی به ردیف‌های بالا صعودکرده اند. ردیف‌های نخست این فهرست نیز همچنان دراختیاردانشگاه های آمریکاست. تعیین ردیف دانشگاه ها نه براساس کیفیت آموزشی بلکه براساس اعتبار آموزشی کشورها تعیین می شود.