تاکید بر حضور برابر زنان در هیئت های رئیسه ی شرکت ها

اندرش بوری، وزیردارایی سوئد در گفتگویی با روزنامه‌ی داگنس ایندوستِری، عدم تحرک زنان عضو هیئت های مدیره ی شرکت های سهام را مشکلی جدی ارزیابی کرده است.

او گفته است که زنان عضو این هیئت ها آنچنان که انتظارمی رفته نتوانسته اند فرصت های لازم را برای پیش رفت به دست آورند و شمارشان نیز از مردان کمتربوده است. به این دلیل او و وزیر بازار مالی، پیتر نوُرمَن از شورای مرکزی شرکت های سهام و مدیر آن آرنه کارلسوُن خواسته اند تا مقررات موجود درمورد برابری زنان و مردان در شرکت‌های سهام را بررسی کنند.
اندرش بوری تاکیدکرده‌است که برای بهترکردن وضعیت برابری جنسیتی دراین شرکت‌ها، می توان میزانی حدود حداقل ۴۰ درصد برای حضور زنان در هیئت های رئیسه‌ی این شرکت‌ها به عنوان هدف تعیین کرد.
او گفته‌است که شورای مرکزی شرکت‌های سهام تا تابستان فرصت دارد که این مقررات را تغییردهد. درغیراین صورت با تصویب قانونی دراین زمینه، نسبت به حضور برابر زنان در این شرکت‌ها اقدام خواهدشد.