اعتراض به روزهای کاری دوقسمت شده، ادامه دارد

بسیاری از کارکنان بخش‌های درمانی و خدمات خانگی به سالمندان، نسبت به ساعات کاری خود اعتراض دارند. روز کاری بسیاری از آنها، دو قسمتی‌ست و بخشی از آن صبح، و بخش دیگری در شب است و در این بین چندساعت بدون حقوق، بیکار هستند.

در حدود ۱۵۰ هزار نفر در سوئد، چنین قراردادی دارند. یعنی روزکاری آنها دو بخشی‌ست. در پژوهشی که در دانشگاه استکهلم انجام شده، چینن ساعات کاری، بیشترین نارضایتی را در بین کارکنان بوجود می‌آورد.

روزکاری تقسیم شده، در بخش‌های نگهداری از سالمندان  و اتوبوس‌رانی بسیار رایج است. چندین کمون، در انتخابات پیشین قول داده بودند که ساعات کاری کارکنان خود را یک‌سره کنند اما بررسی اکوت، بخش خبر رادیو سوئد، نشان می‌دهد که این مشکل همچنان باقی مانده است. برای مثال کمون لولئو هنوز موفق نشده به قول انتخاباتی خود در این زمینه عمل کند. ایوون استول‌ناکه سخنگوی شورای شهر لولئو از حزب سوسیال دوکرات می‌گوید:

-بسیار از این موضوع ناراحت هستیم اما قول ما برای برداشتن ساعات کاری تقسیم شده، اجرای آن دشوارتر از آن بود که تصور می‌کردیم.

او در باره دلیل این دشواری گفت که در بخش‌هایی که نیاز به کارکنان به صورت شبانه‌روزی وجود دارد، تقسیم ساعات کاری روزانه بسیار رایج است و برداشتن آن نیازمند هزینه‌ای سنگین برای کارفرمایان خواهد بود.