شرکت‌های تامین خدمه، به زیرپاگذاشتن قردادهای جمعی متهم هستند

چندین اتحادیه‌ی بزرگ کارگری در سوئد، شرکت‌های خصوصی تامین خدمه را متهم می‌کنند که مفاد قرادادهای جمعی را رعایت نمی‌کنند. این اتحادیه‌ها چندین شکایت در این باره به دادگاه امور کار ارایه کرده‌اند. توربیورن هاگلین دبیر قردادهای اتحادیه‌ی کارگران ساختمان می‌گوید:

-برای کارکنان این شرکت‌ها، این شرایط بسیار ناخوشایند است، کارگران شرکت‌های تامین خدمه، کارگران دسته‌دوم و بدون حق و حقوق محسوب می‌شوند و حتا من می‌توانم بگویم که از آنها بیگاری کشیده می‌شود و مانند زمان برده‌داری‌ست.

اتحادیه‌ی شرکت‌های تامین خدمه، با این تصویر تاریک موافق نیست و به رادیو سوئد می‌گوید که در بیشتر موارد، اختلافات به تفسیر بخش‌هایی از قراردادهای استخدامی برمی‌گردد.