کاهش تعداد بیکاران کوتاه مدت

اداره ی کاریابی اعلام کرده است که از میزان بیکاری در کشور کاسته شده است. در ماه فوریه  ۴۰۴ هزارنفر بیکار بودند که در مقایسه با فوریه ی سال گذشته، شانزده هزار نفر کمتر از آن زمان بیکار بودند. اما شمار افرادی که در طولانی مدت یعنی بیش از یک سال بیکار بوده اند افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش تعداد افرادی که به کارهای مختلف از طریق پروژه ای مانند fas 3 اشتغال پیدا کرده اند بسیار افزوده شده است. ماتس وادمن از اداره ی کاریابی می گوید که میزان بیکاری بیشتر در میان افرادی که در کوتاه مدت بیکار بوده اند کاهش یافته است، اما در مقابل  بیکاری درمیان برخی از گروه ها مانند متولدین خارج از اتحادیه ی اروپا همچنان رو به افزایش است.