استرس بیشتر در کار دو شیفته در یک روز

بررسی هائی که در سوئد صورت گرفته نشان می دهد که تقسیم ساعات کاربا چند ساعت فاصله که برای آن پولی هم پرداخت نمی شود، بیش از کارهای نوبتی (شیفتی دیگر استرس ایجاد می کند.

Göran Käcklund از پژوهشگران دانشگاه استکهلم برای نمونه از استرس شب کاری و یا اضافه کاری نام می برد که استرس کمتری در مقایسه با تقسیم کار در دو نوبت دارد. برخی از کارکنان به اجبار در دو شیفت در روز کار می کنند که برای فاصله ی آن دو شیفت نیز دستمزدی دریافت نمی کنند.  انستیتوی سنجش استرس خواهان حذف این سبک از کار است. یوران ککلوند معتقد است که اگر تقسیم کار در یک روز با انتخاب خود شخص نباشد ، سیستم مناسبی برای زندگی حرفه ای مدرن  نیست.