احتمال ادامه بازداشت دو تن از متهمان حادثه ی مالمو

بعد از ظهر امروز مذاکراتی درمورد ادامه ی بازداشت دست کم دوتن از سه نفری که به خاطر مظنون بودن به اقدام به قتل در حادثه ی شب هشتم مارس در مالمو دستگیرشده اند صورت خواهد گرفت.  Neela Frisell  دادستان دادگاه استیناف در مالمو می گوید که چنانچه این افراد آزاد شوند، بر روند پروسه ی تحقیقات درمورد این حادثه تاثیرگذاشته و آن را دچار مشکل خواهندکرد.

 او از جمله به از بین بردن مدارک و شواهد این حادثه  و دشوارترشدن تحقیق و بررسی موضوع اشاره می کند. درهمین رابطه او همچنین درخواست مجوز برای اعمال برخی از  محدودیت ها  برای این افراد را کرده است، مانند دسترسی نداشتن به روزنامه ها و منابع خبری.