تلاش برای جدی گرفته شدن برخی ازجرایم

اخیرا چند مورد مشکوک در رابطه با جرائم مربوط به تهدید با انگیزه ی نفرت صورت گرفته است. احتمالا شکایاتی نیز در این مورد  انجام شده، اما رسیدگی به چنین جرایمی اندک بوده است.   

اینک دولت از پلیس و قوه قضائیه خواسته است تا رسیدگی به چنین جرایمی در سطح کشور جدی تر گرفته شود. در آغاز این هفته نیز بر دیوار مدرسه ای در استکهلم  و یک مدرسه ی یهودیان در یوتبوری علامت صلیب شکسته و نوشته های دیگر نازیستی دیده شد. برای رسیدگی به چنین جرایمی گروهی در اداره پلیس تشکیل شده است. یکی از بررسی کنندگان پلیس Andrea Hammar درگفتگوئی با رادیو سوئد عنوان می کند که برای رسیدگی به این گونه جرایم به دانش و تجربه ماموران پلیس نیازاست. او همچنین می گوید که این موضوع باید جدی تر تلقی شود چرا که  جرایم مربوط به نفرت از گروه های قومی کاهش نخواهد یافت. او معتقد است که این امر علیه حقوق انسانی ست و باید به آن اولویت داده شود. درسال ۲۰۱۲ حدود  ۵۵۰۰ مورد از جرایم مربوط می شد به مذهب، گرایش جنسی و ملیت افراد و به این دلیل  او معتقداست که باید مجازات سنگین تری برای این مجرمان درنظر گرفته شود. اریک اولن هاگ وزیر هم پیوستگی نیز معتقد است که سیاستمداران باید چنین جرایمی را که تا کنون زیاد جدی گرفته نشده در اولویت قراردهند.