Skolinspektionen kritiserar Bodens kommun

Bodens kommun kan inte garantera att barnen och eleverna får den utbildning de har rätt till. Det anser Skolinspektionen efter att de granskat alla skolor och utbildningsverksamheter i Bodens kommun. Orsaken anses vara brister i arbetet med att följa upp och utvärdera verksamheterna.

Tillsynen som Skolinspektionen gjort i Bodens kommun visar att de ansvariga i Bodens kommun saknar en tydlig bild av om kommunens
utbildningsverksamhet ger den utbildning som barnen och eleverna har rätt till.

Granskningen visar också att kommunen inte i tillräcklig grad följer upp sitt arbete med att ge flerspråkiga barn och elever goda förutsättningar att nå utbildningens mål.

I förskolan finns det barn med annat modersmål än svenska som inte ges tillräckligt stöd att utveckla så väl sitt modersmål som det svenska språket. I grundskolan finns elever med annat modersmål än svenska som sällan eller aldrig ges särskilt stöd i form av studiehandledning på modersmålet.

De ansvariga måste nu förbättra kommunens kvalitétsarbete för att säkra att barnen och eleverna ges bästa möjliga förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det gäller inte minst i fritidshemmen som idag enligt Skolinspektionen är en i närmast bortglömd verksamhet med ojämn kvalitet.

Åtgärderna som vidtagits för att rätta till bristerna ska redovisas senast den 12 september.