Vetlanda

Naturreservat förorenat efter oljestöld

En oljestöld på Brogårds industriområde i Vetlanda i december gjorde att Hargendammen i naturreservatet Illharjen förorenades.

I såväl själva dammen som sumpskogen nedströms har oljeföroreningar noterats och för att få bort dessa vill Vetlanda kommun tillfälligt öka utflödet från dammen för att på så sätt skölja bort de oljerester som finns i området.

Det har länsstyrelsen nu godkänt, med motiveringen att mängden olja är så liten att den inte ger några negativa effekter när vattnet sedan når Emåns huvudfåra. Så länge genomspolningen pågår kommer det att ligga skyddslänsar för råvattenintaget i området.