اخراج پناهجویان برای اداره مهاجرت گران تمام می‌شود

اداره کل امورمهاجرت هزینه‌ی زیادی را برای اخراج پناهجویانی که با تقاضای اقامت آنها مخالفت شده و حکم اخراج می‌گیرند، می‌پردازد.

درسال گذشته برای اخراج ۳۷۵۲ پناهجو مبلغ ۲۵۰میلیون کرون پرداخت شد که درمقایسه با سال ۲۰۱۱ حدود ۲۶ درصد افزایش داشت. یکی ازاین موارد، اخراج‌ ۵ پناهجوی افغان با یک هواپیمای دربست بویینگ ۷۳۷ به کابل به مبلغ ۲۷۱ هزارکرون بود. هزینه‌ی اخراج پناهجویان درحال حاضر حدود دو و نیم درصد کل بودجه‌ی اداره مهاجرت را دربرمی‌گیرد، اما این هزینه بااین که پناهجویان کم‌تری اخراج می شوند، روبه افزایش است. دلیل این افزایش را نیز Claes Nöjd  رئیس واحد حمل و نقل اداره‌ی خدمات مراقبت از بزه‌کاران که مسئولیت انتقال پناهجویان اخراجی را به عهده‌ دارد، به روزنامه‌ی سید‌سوِنسکا چنین گفته‌است: دشواری انجام اخراج‌ها، مراقبت و کنترل بیشتر و اجاره‌ی بیشترهواپیما. او همچنین گفته است که تعداد هواپیماهای اجاره شده درطول یک سال از ۱۰۰ به ۱۷۰ رسیده‌است.