Nytt strandskydd oroar naturvänner

2:11 min

Regeringen vill göra det enklare att få bygga vid små sjöar och vattendrag. I torsdags föreslogs flera lättnader i strandskyddet. Men förslaget kritiseras för att urholka allemansrätten och för att riskera skada djurliv och växter vid dessa bäckar, åar och sjöar.

– Det handlar om hundratals arter. I de här strandmiljöerna kan man ofta få översvämningar, en annan fuktighet än i landskapet runtomkring. Ganska ofta kan det finnas döda träd som är viktiga för olika hackspettarter. De fuktiga miljöerna kan vara viktiga för grodor, det kan finnas vattensalamander och så vidare, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Det handlar om de minsta bäckarna, åarna och sjöarna i Sverige. Regeringen anser att strandskyddsreglerna skyddar mer mark från bebyggelse och andra åtgärder än vad som är motiverat. 

Regeringen föreslår därför att den som vill bygga nära ett litet vattendrag borde få tillstånd av länsstyrelsen att göra det, om inte naturvärdena är stora. Enligt regeringen skulle friluftslivet och turistnäringen i stora delar av Sverige vinna på att fler får bygga nära små vattendrag. 

Miljöminister Lena Ek anser att man kan lätta på strandskyddsreglerna utan försämringar för miljön.

– Där det finns ett skyddsvärde är det andra regler som täcker det. Men här handlar det om små vattenytor, mindre än ett hektar till exempel, där det kan kännas onödigt byråkratiskt, där det inte finns några särskilda skyddsvärden.

Men om det finns fina bäckar, som inte är så stora?

– Då är de skyddade genom de skyddsregler som finns för olika naturtyper. De reglerna gäller i alla fall. Det här handlar om andra områden.

Både Naturvårdsverket och Boverket har velat förenkla strandskyddsreglerna kring de små vattendragen. Men flera miljöorganisationer, sportfiskarna och Havs och Vattenmyndigheten håller inte med. Bland annat för att det inte går att skydda stränder på nytt när de har bebyggts.

– Man måste se det i ett större sammanhang. Den här regeringen har steg för steg monterat ner strandskyddet. Det som det handlar om här, att upphäva strandskyddet, det är redan möjligt med dagens lagstiftning. Nu vill man underlätta det här ytterligare. Det är klart att det hotar naturen ytterligare, och kortsluter allemansrätten längsmed våra vattendrag och sjöar, säger Mikael Karlsson.