بیشتر مردم سوئد موافق ممنوعیت گدایی در خیابان‌ها هستند

بیش از نیمی از مردم سوئد می‌خواهند که گدایی در خیابان‌ها ممنوع شود. در این نظرسنجی که موسسه نووس به سفارش خبرگزاری سوئد انجام داده، ٥٦ درصد مردم گفته‌اند، ممنوعیت کامل گدایی قانونی کارآمد خواهد بود.

هوادارن احزاب بورژوازی بیشتر خواهان این ممنوعیت هستند. در این نظرسنجی آمده است که طرفداران حزب دموکرات‌های سوئد، بیشترین حمایت از ممنوعیت گدایی در خیابان را دارند و ٨٧ درصد آنها گفته‌اند که از چنین قانونی پشتیبانی خواهند کرد. لایحه ممنوعیت تکدی‌گری از طرف چندین حزب پیشنهاد شده اما مورد توافق پارلمان قرار نگرفته است.

چندین کمون کشور تلاش‌هایی برای ممنوعیت گدایی در خیابان‌ها انجام داده‌اند. برای مثال کمون سالا در سال ٢٠١١ قانونی تصویب کرد که در آن تکدی‌گری ممنوع شده بود اما این قانون از طرف شورای استانی به دلیل نقض قانون آزادی عمومی رد شد.