Så tycker partierna i EU-valet:

Christian Engström, Piratpartiet:

Piratpartiets viktigaste valfrågor handlar om att försvara det fria internet, att släppa fildelningen fri och att göra EU mer demokratiskt och transparent.

Anser du/ditt parti att det ska bli möjligt för flyktingar att – under vissa omständigheter – söka asyl i EU utanför EU:s gränser?

– Ja. Ofta är den som behöver skydd i en situation där hen inte har möjlighet att åka till Europa på vinst och förlust. Vad händer en hbtq-flykting som nekas asyl och sänds tillbaka till Uganda, när myndigheterna där får veta att hen rest till Europa för att försöka få en fristad? Och hur skulle Edward Snowden våga sätta sin fot i ett EU-land utan garantier på förhand?

Anser du/ditt parti att EU – under vissa omständigheter – ska kunna tvinga medlemsländer att ta emot flyktingar?

– Går inte att svara ja eller nej. Vi tycker att alla rika länder ska hjälpas åt att ta emot dem som är på flykt, men vi har inte tagit ställning till om tvång från EU mot medlemsländerna är rätt sätt att uppnå det.

Anser du/ditt parti att utländska företag som verkar i Sverige ska tvingas att teckna svenska kollektivavtal?

– Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan.

Anser du/ditt parti att EU bör anta ett tilläggsprotokoll till EU-fördraget, för att stärka EU-medborgarnas fackliga rättigheter?

– Går inte att svara ja eller nej. Vi vill se ett helt nytt grundfördrag för EU. Det är enda sättet att komma till rätta med det demokratiska underskottet. Ett nytt fördrag ska först antas i en folkomröstning i hela EU, och därefter får varje land bestämma om de vill vara med i det nya. Om vi först kan bli eniga om processen, blir det rätt grund för att diskutera innehållet.

Anser du/ditt parti att EU ska ges beskattningsrätt på något område, till exempel så kallad tobinskatt på finansiella tjänster?

– Nej. Så länge EU är så odemokratiskt som det är ska vi inte föra över mer makt dit. Piratpartiet vill se ett helt nytt grundfördrag för EU som ska antas i en folkomröstning. I samband med det får vi föra en diskussion om vad EU ska och inte ska göra.

Anser du/ditt parti att EU:s polissamarbete bör fördjupas – till exempel genom ett ökat registerutbyte?

– Nej. Polismyndigheterna i de olika länderna ska naturligtvis samarbeta när det behövs, som de alltid har gjort. Men det ska inte ske genom att känsliga personuppgifter om människor i Sverige sprids till andra länder om de inte är under konkret brottsmisstanke.

Anser du/ditt parti att EU:s försvarssamarbete bör fördjupas på något sätt?

– Nej. Så länge EU är så odemokratiskt som det är ska vi inte föra över mer makt dit, och definitivt inte ge det en egen armé. Piratpartiet vill se ett helt nytt grundfördrag för EU som ska antas i en folkomröstning. I samband med det får vi föra en diskussion om vad EU ska och inte ska göra.

Anser du/ditt parti att det är bra att EU kan påverka svenska jaktregler på varg?

– Piratpartiet har ingen åsikt om jaktfrågor, men det är i och för sig ett område där man verkligen kan ifrågasätta om den bästa kunskapen om hur det ser ut i olika länder finns centralt i Bryssel eller ute i de olika länderna.

Anser du/ditt parti att en svensk skola ska kunna vägra att servera kött från EU-länder med svagare djurskyddsregler än vad som finns i Sverige?

– Går inte att svara ja eller nej. Den inre marknaden, där varor som är godkända i ett EU-land automatiskt är godkända i alla, är en av de positiva sakerna med EU. Vi får inte riskera att det skapas tekniska handelshinder som sätter den inre marknaden ur spel. Vid upphandlingar ska skolor och andra offentliga verksamheter följa de regler som finns om vad som ska och får vägas in.

Anser du/ditt parti att EU bör agera på något sätt för att färre EU-medborgare ska komma till Sverige för att tigga?

– Nej. Absolut inte, om det som avses är att EU skulle göra begränsningar i den fria rörligheten för medborgare. Däremot vill Piratpartiet att EU:s jordbruksstöd minskas, och att en del av pengarna läggs på infrastruktursatsningar, speciellt i de fattigare EU-länderna. På så sätt skulle EU kunna bidra till att Europa bli en världsdel där ingen behöver ta det desperata steget att åka till ett främmande land för att tigga.

Anser du/ditt parti att det är rätt av EU att förhandla med USA om ett frihandelsavtal, utan att ställa motkrav efter avslöjandena om NSA:s omfattande övervakning?

– Nej. TTIP-avtalet mellan USA och EU handlar inte i första hand om frihandel, utan är ett sätt att försöka smyga igenom tvingande lagstiftning bakom ryggen på de folkvalda lagstiftarna i EU-parlament och riksdag. NSA-skandalen visar att USA inte bryr sig det minsta om europeiska lagar för skydd av personuppgifter. Vi bör avbryta TTIP-förhandlingarna omedelbart.

Anser du/ditt parti att både Turkiet och Ukraina ska kunna bli EU-medlem?

– Ja, båda. Under förutsättning att de lever upp till EUs krav på demokrati och respekt för de fundamentala rättigheterna, och om befolkningen i respektive land vill det, ser vi gärna att de kommer med i EU.

Vilka bindande mål anser du/ditt parti att EU bör sätta upp för klimatpolitiken till år 2030?

– Piratpartiet har inte tagit ställning i den frågan.

Vilka tre frågor anser du/ditt parti är de viktigaste i EU-valet – och vilket är ert bästa förslag för att åstadkomma förändringar i respektive fråga?

– Att försvara det fria och öppna internet. Den här frågan innehåller många delfrågor, från att få stopp på massövervakningen som kränker våra fundamentala rättigheter, till att försvara nätneutraliteten som gör att alla företag, stora som små, kan konkurrera på lika villkor på nätet.

– Att reformera upphovsrätten och släppa fildelningen fri. Nästa mandatperiod vet vi att EU-parlamentet kommer få ta ställning till en reform av upphovsrätten. Piratpartiets mål är att få den reformen att gå i rätt riktning, så att vi dels släpper fildelningen fri och avslutar kriminaliseringen av en hel ungdomsgeneration, dels skapar förutsättningar för en digital inre marknad. Det kommer att gynna både konsumenter och kreatörer.

– Att göra EU demokratiskt och mer transparent. Det demokratiska underskottet i EU är en realitet, och det går bara att lösa genom att skapa ett helt nytt grundfördrag som ersätter Lissabonfördraget. Piratpartiet vill att det nya fördraget först ska antas av medborgarna i en folkomröstning i hela EU. Därefter får varje land avgöra om de vill vara med eller inte. Om vi kan komma överens den processen garanterar det att det nya fördraget måste vara begripligt och demokratiskt för annars kommer medborgarna rösta nej, och respektera medlemsländerna och inte föra mer makt än nödvändigt till Bryssel för annars finns risken att viktiga länder inte vill vara med.