Nätoperatör kritisk mot slutsats om datalagring

2:58 min

Det svenska datalagringsdirektivet strider inte mot EU-lagstiftning. Det konstateras i en utredning som beställts av regeringen. Men internetleverantören Bahnhofs vd Jon Karlung reagerar starkt på slutsatsen.

– Det är en ren partsinlaga från regeringen. Det verkar vara skräddarsytt för att tillgodose Justitiedepartementets önskemål. Jag tycker att domstolens beslut är så tydligt och klart så att det finns inget skäl att fästa så stor vikt vid vad regeringens utsände har kommit fram till. I slutändan är det Europadomstolen som måste avgöra. 

Bakgrunden till utredningen som presenterades idag är att EU-domstolen i april ogiltigförklarade datalagringsdirektivet, som innebär att mobil- och bredbandsbolag är skyldiga att lagra trafikuppgifter om data- och teletrafik i sex månader. EU-domstolen menar att direktivet strider mot EU:s stadga om grundläggande rättigheter, främst genom att trafikuppgifterna sparas urskiljningslöst - oavsett om det finns en brottsmisstanke eller inte mot den vars uppgifter lagras.

Det var dock oklart hur detta beslut påverkade EU-ländernas nationella lagstiftning. Många menade att den svenska lagstiftningen automatisk borde bli ogiltig i och med EU-domstolens beslut. Post- och telestyrelsen - myndigheten som bevakar elektronisk kommunikation och post- meddelade att de inte skulle vidta några åtgärder mot de operatörer som valde att inte lagra data med anledning av EU-domstolens beslut.

Men utredaren Sten Heckscher konstaterade idag att EU-domen inte får någon omedelbar konsekvens för svenska regler. Den svenska lagstiftningen har lagt sig på en högre nivå än vad EU-direktivet kräver när det gäller integritetsskydd. Den marginalen gör att de svenska reglerna håller måttet, enligt Heckscher.

– Vi har lagt oss på minimitiden när det gäller lagringstiden, har ganska detaljerade regler om när man får ut uppgifter och så vidare. Så det är ju två skilda regelverk - även om de har med varandra att göra. Men det är två olika regelverk. Det kan knappast råda någon tvekan om att den omständigheten att direktivet är underkänt, det får inga såna konsekvenser för nationell lag i något land, sa Sten Heckscher på presskonferensen.

Men Jon Karlung på Bahnhof menar att EU-domstolens beslut är tydligt och klart. Utredningen som presenterades idag kommer inte förändra Bahnhofs inställning till datalagring.

– Vi kommer inte att fortsätta datalagra. Vi har ju upphört med vår datalagring och det beslutet står vi fast vid. 

Jon Karlung säger att det är för tidigt att säga hur Bahnhof kommer agera om det vidtas rättsliga åtgärder mot dem, för att de väljer att fortsätta att inte lagra data.

– Det är förtidigt att ta ställning till det. Det är ju inte regeringen som styr hur operatorerna agerar utan i så fall är det Post- och telestyrelsen (PTS) som måste agera först i den här frågan. Det kan jag inte kommentera så som det ser ut just nu. Men vår inställning är förstås att vi förlitar oss på det EU-domstolen kom fram till och det är så pass tydligt i utslaget - det finns inget skäl att ompröva vår hållning i nuläget.