Westinghouse fortsätter att sanera radioaktivt slam

Westinghouse i Västerås får fortsätta att sanera jordmassor i två diken som förorenats av radioaktivt slam från kärnbränslefabriken. Det har Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat.

Det var vid ett utsläpp i september 2012 som radioaktivt slam av misstag kom ut i dagvattensystemet. Saneringen omfattas av en rad villkor som Westinghouse måste följa.

Jordmassor som grävts upp har företaget fått tillstånd att deponera på en tipp för miljöfarligt avfall.

Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att göra en slutbesiktning när saneringen är klar.