JO-anmäler hantering av afghanska tolkar

2:39 min

Svenska myndigheters och regeringens hantering av bemanningsanställda tolkar som tjänstgjort åt den svenska försvarsmakten i Afghanistan får nu skarp kritik från två advokater som företräder ett tjugotal av tolkarna. 

Advokaterna menar att hanteringen är rättsosäker, och kommer nu att göra en anmälan till Justitieombudsmannen. 

– Jag tycker det är uppseendeväckande och ganska upprörande faktiskt att svenska myndigheter beter sig på det här sättet, säger Ulf Öberg som är en av advokaterna som företräder tolkarna.

– Först och främst så finns det för närvarande ingen rättssäker ordning för att deras ansökningar om skydd i Sverige ska prövas på ett sätt som garanterar de mest grundläggande principerna i en rättsstat, säger Ulf Öberg.

De två advokaterna, som företräder ett tjugotal av de tolkar som tjänstgjort åt den svenska försvarsmakten i Afghanistan, har inte fått tillgång till nödvändig information för att kunna göra sitt jobb, anser Ulf Öberg. Han menar också att de förvägrats tillträde till ett antal tolkar när de velat åka till Afghanistan för att möta sina klienter.

Sedan tidigare finns det ett sätt för afghanska tolkar som fortfarande tjänstgör åt Försvarsmakten att få skydd i Sverige, genom ett speciellt utformat program där de till slut blir uttagna som kvotflyktingar.

Elva av de afghanska tolkar som advokaterna företräder, har nyligen beviljats uppehållstillstånd på det sättet. Men exakt hur den processen gått till eller vilka beslut som tagits hittills gällande flera av de övriga tolkarna, har advokaterna aldrig fått reda på:

– Och en process i vilket ett behörigt ombud är uteslutet är inte en rättssäker process, säger han.

Samtidigt finns det väl delar i det här som överlappar exempelvis försvarshemligheter eller andra känsliga uppgifter som ni kanske inte ska ha tillgång till, har du inte förståelse för det?

– Självklart har jag förståelse för det, men på något sätt måste man också tillskapa ett system som gör att vi får minimal inblick i den processen och även den delen som är sekretessbelagd, så sker i andra EU-länder så borde även ske i Sverige, säger Öberg.

Nu förbereder Ulf Öberg en JO-anmälan mot regeringskansliet och mot ansvariga myndigheter. Anmälan kommer bland annat ta upp grundläggande kritik av det system som i dag finns för att tillgodose tolkarnas skyddsbehov, men den kommer också handla om bristen på information och om myndigheternas hantering av enskilda ärenden.

Exempelvis visar dokument som Ekot tagit del av, att Försvarsmakten gett felaktig information till tolkar vid flera tillfällen. Bland annat har en tolk informerats om att han "genom att söka asyl i Sverige (…) inte skulle kunna återvända till Afghanistan".  Något som är direkt felaktigt.

Vid samma tillfälle ifrågasattes om tolken verkligen hade gått med på att företrädas av advokat. Ulf Öberg reagerar starkt på uppgifterna:

– Jag tycker det är helt oacceptabelt och det kommer vi gå vidare med till Justitieombudsmannen, säger Ulf Öberg.

Fotnot: Försvarsmakten har avböjt att kommentera kritiken med hänvisning till att arbetet med de afghanska tolkarna är ett pågående ärende. Inte heller Migrationsverket vill i nuläget kommentera de enskilda fallen.