Radikala grepp kan rädda hotade djur

1:39 min

Många djurarter riskerar att försvinna på grund av att deras naturliga livsmiljöer förändras. Nu menar forskare att metoder för att flytta arter bör utvecklas – trots erfarenheter som visar hur snett det kan gå.

Om en djurart riskerar att dö ut på en viss plats, borde vi då i högre grad än i dag flytta de hotade djuren någon annanstans? Frågan tas upp i en artikel i tidskriften Science idag, där författarna har sammanställt vad andra vetenskapliga artiklar kommit fram till.

Frågan om flytt av arter är kontroversiell, men naturvårdsbiologen Ulf Gärdenfors på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet anser ändå att artikeln har en viktig poäng.

– Det är en jätteröd varningsflagga hos alla biologer att flytta arter. Därför är det samtidigt lite viktigt att börja fundera på att vi kanske ändå måste göra det, säger Ulf Gärdenfors.

Det finns exempel på när det gått riktigt snett. Agapaddan i Australien hämtades från Sydamerika på 1930-talet för att bekämpa skadedjur på sockerrör. Men de har förökat sig enormt, och äter upp en hel del annat än de tänkta skadedjuren. Och idag är arter som flyttats till nya ställen ett av de stora problem naturvården brottas med i världen.

Författarna till artikeln har tittat på erfarenheter från olika metoder att flytta djurarter. De föreslår ändå att just flytt av djurarter kan behöva utvecklas som metod för att bevara arter. Detta eftersom de förväntade klimatförändringarna mer och mer förstör eller ändrar de miljöer som arterna levt i hittills.

Men Ulf Gärdenfors beskriver metoderna som mer eller mindre omdiskuterade.

– Det är accepterat att flytta inom det naturliga utbredningsområdet för att förstärka en befintlig population, eller för att återinföra i ett område där de har dött ut. Men att faktiskt flytta till helt nya områden är väldigt kontroversiellt fortfarande. Det är något som behöver diskuteras, säger Ulf Gärdenfors.

Det här kan till exempel innebära att flytta arter till helt nya länder.

– Men innan vi gör det måste vi ta reda på effekter, och inte göra som man förr har gjort, bara flytta och tro att det går bra, säger Ulf Gärdenfors.

Referens: Philip J. Seddon et al. Reversing defaunation: Restoring species in a changing world. Science 25 juli 2014. DOI: 10.1126/science.1251817