ازدواج دو دختر همجنسگرای مسلمان

روز جمعه اول اوت قرار است محمد زاهد از آفریقای جنوبی به استکهلم بیاید تا از جمله دو دختر مسلمان همجنسگرا را به عقد یکدیگر درآورد. یکی از آنها در گفتگوئی با روزنامه ی داگنس نی هترعنوان می کند که ما در جهانی ازاسلام هراسی زندگی می کنیم، جائی که خارجی ستیزی نیز افزایش می یابد. او می گوید که این یک اعتراف بزرگ به عشق میان ماست  وقتی که علنی به عقد یگدیگر توسط یک امام در می آئیم. در روزنامه ی داگنس نی هتر عنوان شده است که او نخستین فرزند این زوج را تا هفته ی آینده به دنیا خواهد آورد.

اضافه کنیم که محمد زاهد قرار است همجنسگرایان مسلمان دیگری را نیز که مایل باشند به عقد یکدیگر درآورد.
او همچنین اعلام آمادگی کرده است که با افرادی که دراین زمینه نیاز به کمک های او دارند گفتگو کند.