Kommun-personal behöver mer tid

Personalen i Örebro kommuns förskolor, skolor och inom äldrevården måste få tid att planera och också tid för återhämtning. Det är en av huvudpunkterna i en rapport om situationen inom den kommunala verksamheten som nu har presenterats.
Stressforum kallas ett projekt som granskat situationen inom omsorgsverksamheten i Örebro kommun. Det är försäkringskassan och landstinget som undersökt hur de som arbetar inom förskolan , skolorna och äldreomsorgen har det. Bakgrunden är naturligtvis det snabbt stigande antalet sjukskrivna. Under första halvåret i fjol var exempelvis i genomsnitt 19 procent av de anställda både inom äldreomsorgen och förskoleverksamheten sjukskrivna. Över 600 kommunanställda har fått besvara en enkät och ett 60-tal personer har intervjuats mer utförligt. För att komma till rätta med problemen har nu Stressforum lämnat över ett antal förslag till Örebro kommun. Gemensamt för alla personalkategorier är att det behövs tid för planering och återhämtning. Det behövs också planering för hur den äldre personalen, de som är över 55 år, ska kunna fungera i arbetet utan att bli sjuka. Inom förskolan måste bullernivån sänkas, inom skolan och äldreomsorgen måste det finnas vikarier oich personalen måste också få mer inflytande över barn- och vårdgruppernas storlek och sammansättning, enligt Stressforum.