Rättvik - Miljöpartiet

Karin Elfving och Stefan Halling svarade på enkäten.
Viktigaste frågan: Miljö/klimat.

Beskriv varför den frågan är viktigast i din kommun och vad du tycker man behöver göra åt den.

Låt miljöperspektivet (hållbart, klimatsmart och giftfritt) vara i fokus inför alla kommunala beslut från inköp av mat till våra barn och äldre, till byggande av bostäder. Skärp den kommunala tillsynen över de verksamheter som påverkar miljön.

Beskriv hur äldreomsorgen bör skötas och utvecklas i din kommun.

Lyssna på de äldre och erbjud de typer av boende som de efterfrågar. Lyssna på medarbetarna inom omsorgen och deras syn på heltidsarbete, delade scheman och annat som påverkar deras arbetsmiljö.

Beskriv hur skolan bör skötas och utvecklas i din kommun.

Alla barn och unga ska ges samma möjligheter och stimulans att utvecklas, oavsett förmåga, behov, talang, intressen eller kön. Då krävs tillräckligt med vuxna i verksamheten. Uppmuntra medarbetarna att arbeta med olika pedagogiska modeller, t ex Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling. Integrera estetiska ämnen och utomhuspedagogik ännu mer i lärprocessen. Värna arbetsmiljön för både barn och vuxna.

Beskriv hur barnomsorgen bör skötas och utvecklas i din kommun.

Alla barn och unga ska ges samma möjligheter och stimulans att utvecklas, oavsett förmåga, behov, talang, intressen eller kön. Då krävs tillräckligt med vuxna i verksamheten. Uppmuntra medarbetarna att arbeta med olika pedagogiska modeller, t ex Grön Flagg. Integrera estetiska ämnen och utomhuspedagogik ännu mer i lärprocessen. Värna arbetsmiljön för både barn och vuxna.

Beskriv hur kultur- och fritidsfrågor bör skötas och utvecklas i din kommun.

Stöd de ideella föreningar som bär upp det fantastiska kultur- och fritidsutbudet i Rättvik. Utveckla samordningen och marknadsföringen av alla dessa aktiviteter. Utveckla de mötesplatser vi redan har, t ex Kulturhuset,   Ungdomens Hus och alla idrottsanläggingar och stimulera människor att mötas över generationsgränserna.

Beskriv hur näringslivsfrågor bör skötas och utvecklas i din kommun.

Ge de tjänstemän och politiker som arbetar med företagsfrågor inom Kommunen och de kommunala bolagen större insikt i företagsvärlden. Skapa t ex mötesplatser där de kan utbyta idéer och erfarenheter och utveckla sina nätverk. Ge lokala företag möjlighet att växa genom att anpassa upphandlingar till vad som är möjligt för företagen att lämna anbud på. Förstärk samarbetet mellan skola och näringsliv. Det finns gott om mark i kommunen och lokaler lämpliga för företag. Använd nya och kreativa sätt att få företagare utifrån att etablera sig i Rättvik och därmed skapa nya jobb.

Beskriv hur boende- och miljöfrågor bör skötas och utvecklas i din kommun.

Det måste finnas bostäder till de unga som ska flytta hemifrån. Tänk kreativt för att hitta nya lösningar! När äldre erbjuds den typ av boende som de vill ha, blir det en sund omsättning på bostadsmarknaden och bostadsbristen minskar. Hitta fungerande lösningar för kollektivtrafiken. Det ska vara möjligt att arbetspendla från byarna i kommunen och till större orter även för den som inte vill eller kan köra bil. Så skapar vi en levande landsbygd.

Om ditt parti fick styra i din kommun - vilka förändringar skulle ni genomdriva då?

Förutom svaren på ovanstående frågor: Kräv att politiker och tjänstemän är   uppdaterade på lagar och förordningar inom sina respektive ansvarsområden.   Hitta metoder att bättre ta tillvara all kunskap och alla idéer som finns hos   medarbetarna i Kommunens olika verksamheter. Återinför de kommunala nämnderna för att få fler delaktiga och bredare kompetens bakom besluten.