Få kommuner anställer antikvarier

2:50 min

Kulturarvet må vara en av den borgerliga alliansens hjärtefrågor men det är kommunerna som hanterar den stora volymen kulturarvsfrågor genom plan och bygglagstiftningen. Mindre än en tredjedel av kommunerna har en antikvarie anställd som kan granska byggplanerna men ändå uppger de flesta kommuner att de har personal med kulturarvskompetens.

Grafik: Kommunerna och kulturarvet

Det visar en enkät som Kulturnytt skickat till alla landets kommuner. Men Kristofer Sjöö bebyggelseantikvarie vid länsstyrelsen i Halland menar att just antikvarien i sig är viktig:

- Det vi kan se när de här grundläggande förutsättningarna för att kunna bedriva kulturmiljöarbete inte finns så leder det till att man bevarar, värnar och utvecklingar sin kulturmiljö i mindre utsträckning, säger Kristofer Sjöö.

Kristofer Sjöö säger att med det behov som finns i många kommuner av fler bostäder och förtätade städer så är det viktigt att man inte glömmer kulturmiljön i processen, och att antikvarien är garanten för just det. Annars riskerar det att bli som på 60- och 70-talen då man på många håll i landet rev hellre än utvecklade befintliga byggnader.

- Ja rivningsförbud är en form av skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och det man har kunnat se i undersökningar är att där det finns antikvarisk kompetens så finns det en större utbredning av den här typen av skydd, säger Kristofer Sjöö.

Kommunerna ska enligt Plan och bygglagen ta hänsyn till kulturarvet i kommunens översiktsplaner. Mindre än 30 % av de kommuner som svarat på Kulturnytts enkät och det har 240 kommuner gjort, har en stads- eller kommunantikvarie anställd. Betydligt fler, sammanlagt 60 % svarar att de har personer med kulturarvskompetens anställda. De kanske har en kultursekreterare med arkeologikunskaper eller en särskilt insatt stadsarkitekt. Andra köper in tjänster från externa aktörer. Enkäten visar också att de personer som arbetar med de här frågorna ute i kommunerna lägger mest arbetstid på att granska byggplaner. 

På Uppvidinge kommun hade man förut tillgång till en antikvarie men inte längre. Nu måste tjänsten köpas in på konsultbasis.  Annika Persson är kultur-och fritidschef:

- Då kommer man oftast in senare i processen om byggherrar och andra som behöver en antikvarisk expertis kan köpa till den tjänsten. Tidigare hade vi en expertis redan på planeringsstadiet och då kommer man in mycket tidigare i olika processer, både inom kommunen och där vi kunde stötta invånarna i antikvariska frågor, säger Annika Persson.

Annika Persson tycker det vore bra om små kommuner kunde samarbeta om den antikvariska kompetensen på regional nivå. På frågan om dagens system fungerar lika bra som det gamla svarar hon:

- Nej egentligen inte för vi hade en kontinuitet på ett annat sätt tidigare, att man kunde följa olika processer ganska nära, säger Annika Persson.