Riksdagsvalet:

Partierna svarar på frågor om feminism

Enligt en sifo-undersökning så beskriver sig varannan väljare som feminist. Radio Sweden ställde frågan till riksdagspartierna: "Är ert parti feministiskt? Hur definierar ni feminism?"

Radio Sweden ställde frågan till partisekreterarna. Alla partier utom KD, M och SD svarar ja på frågan att partiet är feministiskt. KD och M säger att det inte går att svara ja eller nej på frågan, medan SD svarar klart nej.


Carin Jämtin, Socialdemokraterna:

– Ja, Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. Jämställdhetsarbetet utgår från könsaspekten men det får aldrig bara handla om kön eftersom det också finns en rad andra viktiga faktorer, så som klass och etnicitet.


Anders Wallner, Miljöpartiet:

– Ja, Miljöpartiet har varit ett feministiskt parti sedan vi bildades. Vår jämställdhetspolitik bygger på en antirasistisk feminism och insikten om att olika maktordningar - som etnicitet, sexuell läggning, klass, funktionsuppsättning och ålder samverkar.


Aron Etzler, Vänsterpartiet:

– Ja. Det betyder att vi vill att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Att vara feminist är att erkänna att det finns en könsmaktordning och att vilja avskaffa den. Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet. För jämställdhet är inte något som kommer av sig självt. För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja och konkreta förslag.


Nina Larsson, Folkpartiet:

– Ja. Den liberala feminismen tar sikte på kvinnors och mäns lika rätt till frihet, ansvar och makt. Det handlar om att frigöra individen genom att bekämpa normer och värderingar som begränsar oss.  


Michael Arthursson, Centerpartiet:

– Ja. Feminism handlar om att försvara rätten och friheten att vara den man är. I ett ojämställt  samhälle begränsas vars och ens frihet. I ett liberalt samhälle behandlas vi utifrån de individer vi är, inte utifrån vilket kön vi har. Våra gemensamma system måste därför vara så uppbyggda att flickor och pojkar, kvinnor och män, har samma möjligheter.


Kent Persson, Moderaterna:

– Det går inte att svara ja eller nej. Nya Moderaterna är ett brett parti som tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde och förmåga att växa givet sina egna förutsättningar. Varje människas frihet och vilja att ta ansvar för sig själv och andra är centralt. Vi har många ledande företrädare som kallar sig för feminister, men vi som parti har inte kallat oss feministiskt och vi har inte valt en definition av feminism.


Acko Ankarberg, Kristdemokraterna:

– Det går inte att svara ja eller nej. Vi är ett parti för jämställdhet mellan kvinnor och män. För oss innebär det att alla ska ha lika förutsättningar i livet, att vi ska undanröja hinder för att göra fria val. Alla skall respekteras för sina livsval och vi ska aktivt motverka diskriminering. Vi är principiella motståndare till kvotering då det innebär att man rättar till en orättvisa med en annan. Vi anser även att positiv särbehandling är diskriminering. 


Björn Söder, Sverigedemokraterna:

– Nej. Jämställdhetsfrågorna är viktiga för Sverigedemokraterna. Vår uppfattning är att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor. Det ska dock inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. För oss är det en fullständig självklarhet att båda könen skall ha samma rättigheter. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

(Svaren är redigerade av utrymmesskäl.)