Otydligt glesbygdsverk

Glesbygdsverkets uppdrag är otydligt. Det säger Riksdagsrevisorerna i en ny rapport.Och verket håller med.
Bakgrunden är att regionalpolitiken genomgått stora förändringar sedan Glesbygdsverket fick sin uppgift i början av 90 talet. Stora delar av de uppgifter som då låg på centrala myndigheter finns idag ute i kommuenrna . Revisorerna pekar på att denna regionalisering har inneburit att det har blivit oklart vad Glesbygdsverket egentligen ska göra. Dessutom pekar man på att NUTEK, Närings- och teknikutvecklingsverket, på flera områden överlappar Glesbygdsverket. Revisorerna säger också i rapporten att verket på intet sätt fungerar dåligt, men att oklarheten gör det svårt att mäta om man nått de uppsatta målen. Jan Cedervärn, direktör vid Glesbygdsverket, håller med om att uppdraget är otydligt efter de stora förändringarna inom regionalpolitiken. Det är också svårt för Glesbygdsverket att visa vad man egentligen gör, eftersom man till stor del ska verka genom andra myndigheter.