Förorenat under grönområde i Slöinge

Jorden är kraftigt förorenad på en före detta industritomt  i Slöinge som idag används som grönområde med boulebana och återvinningsstation.

På området söder om Järnvägsgatan i Slöinge bedrev Slöinge Träförädling från 1965 fram till 1978 en impregneringsverksamhet.  Nu har Länsstyrelsen tillsammans med Falkenbergs kommun genomfört en undersökning av den marken, som visar att delar av området är förorenat. Det är särskilt två mindre delområden som visar på höga föroreningshalter av framförallt arsenik, kadmium, koppar och krom.

Området har i en tidigare inventering av förorenade områden klassats som "riskklass 1" i en fyrgradig skala, där riskklass 1 är den högsta risken.

Så nu i höst påbörjar Länsstyrelsen tillsammans med Falkenbergs kommun kompletterande undersökningar för att bland annat få bättre kunskap om föroreningens omfattning. Därefter tänker man söka statliga medel av Naturvårdsverket till att sanera området - en åtgärd som förmodligenkommer  att innebära schaktning och utskiftning av förorenade massor. För att minska risken för att människor och djur ska komma i kontakt med en  förorenade jorden tänker kommunen lägga ut material som skyddar.

Enligt Länsstyrelsen är det ingen fara att spela boule eller vara i området, men man bör se till så att barn och djur inte får jord i munnen