Österlen

Ammunition inte problemet i Hanöbukten

Föroreningarna i Hanöbukten har inte orsakats av försvarets övningar på skjutfälten i Ravlunda och Rinkaby. Detta menar i alla fall Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, efter att ha undersökt saken. Däremot har man inte kunnat visa i hur stor omfattning som ammunitionen har hamnat i vattnet.

– Enligt rapporten är det ingen effekt som vi nu kan se det. Vi kan inte påvisa att det finns några direkta härledda effekter bakåt till den verksamhet man har haft på skjutfälten, säger Rune Berglind, forskare vid FOI.

Det är snart ett år sedan som Havs- och vattenmyndigheten lämnade in sin rapport om Hanöbukten till regeringen och då fick försvaret kritik.

Myndigheten menade att det kan finnas stora mängder bly och andra ämnen från ammunition i vattnet som påverkar miljön negativt.

Men i rapporten som FOI nu svarar med så har man alltså inte kunnat hitta något samband. Däremot går det inte att få fram säkra uppgifter om hur stor del av ammunitionen som verkligen har hamnat i vattnet. Därför går det inte heller att göra en realistisk bedömning av miljöpåverkan, skriver man i rapporten.

– Vi vet alltså inte omfattningen av det som går ut. Det har skett ett antagande här att det bara är en viss andel som skulle kunna finnas ute i Hanöbukten, säger Rune Berglind.

När det gäller den finkalibriga ammunitionen som består av bly och koppar har man i rapporten uppskattat att högst 300 ton kan ha gått ut i vattnet från Ravlunda skjutfält. För Rinkaby skjutfält är siffran lägre och belastningen bedöms som marginell.

– Den andra delen, den grovkalibriga ammunitionen, den ska ju detonera. Då har vi att resonera om oexploderad ammunition och det har vi ingen aning om.