سازمان‌دهی بزرگ و پرانتقاد پلیس

پلیس سوئد درصدد یک سازمان دهی بزرگ پس از۵۰ سال است، اما این امر با انتقادهای شدیدی ازسوی اتحادیه کارکنان پلیس نیز روبروشده است.
قراراست از سال جدید ۲۱ اداره‌ی استانی پلیس به یک اداره تبدیل شود و در ۷ منطقه‌ی کشور نیز ۳۵ شعبه پلیس ایجادشود.

۲۸۵۰۰ مامور و استخدامی پلیس نیز ازسال آینده به شیوه‌ی دیگری به کارخواهندپرداخت. آنها بیشتر در اماکن عمومی و خارج ازمحیط اداری دیده خواهند شد و در یک همکاری ازجمله با کمون ها و مدارس، به فعالیت و مراقبت از جامعه خواهندپرداخت.
به نوشته ی روزنامه‌ی سونسکا داگبلادت، اتحادیه‌ی کارکنان پلیس گفته‌است که سازمان‌دهی جدید پلیس به سرعت انجام شده و تمام انتقادهای ابرازشده  نیز توسط رؤسای پلیس ساکت شده است. مدیر این اتحادیه،  لِنا نیتس همچنین گفته‌است که راه افتادن وبه نتیجه رسیدن این سازمان دهی به چندسال زمان نیازدارد.