مخارج سیستم حمل‌و‌نقل عمومی بسیار افزایش داشته است

هزینه‌ی اداره‌ی سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهای سوئد، افزایشی بسیار داشته است. روزنامه‌ی جامعه روز در یک بررسی نشان می دهد که رشد هزینه‌ها بسیار بیشتر از رشد مسافران است.

در هشت سال گذشته، استفاده شهروندان از خدمات حمل و نقل عمومی ٢٠ درصد افزایش داشته است همزمان که مخارج اداره‌ی این سیستم در این دوره‌ی زمانی، ٣٢ درصد بالاتر رفته است. این روزنامه می‌نویسد که هشت شرکت خصوصی که مسئول اداره‌ی حمل و نقل عمومی هستند در سال گذشته در مجموع ۵۸ میلیون کرون ضرر مالی داشته اند.