Vill vårda värdefulla öringar

Gunnarvattnets fiskevårdsområde vill få sina fiskevatten klassade som riksintresse.
Särskilt öringbeståndet, men även rödingen har högt skyddsvärde, konstaterar föreningen i ett brev till länsstyrelsen.