کاهش شمار انواع پرندگان در سواحل سوئد

درسالهای اخیر از شمار انواع پرندگان در سواحل سوئد به شدت کاسته شده است. بیشترین آسیب به نوعی مرغابی شمالی وارد آمده که در ۱۵ سال اخیر شمار این دسته به میزان ۷۰ درصد کاهش پیداکرده است. محققان امور محیطزیست هنوز نمی‌دانند دلیل این امر چه میتواند باشد. 

مرغابی شمالی معمول‌ترین نوع پرنده در سواحل سوئد بوده است اما حضورآنها در سواحل غربی کشور بسیار نادر شده است. مرغابی‌ تنها نوع پرنده‌ای نیست که شمار آن در سوئد کاهش یافته است. قوهای دریایی و مرغان ماهیخوار از جمله انواع دیگر پرندگان ساحلی هستند که نسلشان در خطر قرار گرفته است.