Datainspektionen överklagar kameraövervakning på Visborg

Datainspektionen har överklagat länsstyrelsens beslut att tillåta Region Gotland att sätta upp 10 övervakningskameror vid sina lokaler på Visborgsområdet.

Regionen skriver i sin ansökan att kamerorna ska övervaka och spela in bilder på vardagsnätter och helger för att skapa trygghet för medarbetarna i samband med sena eller tidiga in- och utpasseringar till arbetsplatsen. Kamerorna ska också ge ett förstärkt skydd för rådhuset som har ett stort symbolvärde.

Datainspektionen skriver i överklagandet till förvaltningsrätten att ändamålet med kameraövervakningen inte angetts i beslutet och att länsstyrelsens beslut därför inte uppfyller kameraövervakningslagen.

Datainspektionen vill i första hand att länsstyrelsen ändrar sitt beslut och säger nej till regionens kameror. I andra hand att tillståndet till kamerorna även ska innehålla ändamålet och tydligare villkor för under vilka tider kameraövervakningen får ske.