Styrelse

Sveriges Radio styrs via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och svensk kod för bolagsstyrning.

Sveriges Radios styrelse 2020:

Styrelseordförande
Lennart Käll, vd

Styrelseledamöter
Åsa Bernlo, vd (vice styrelseordförande)
Christer Danielsson, advokat
Jan Gulliksen, professor, vice rektor
Susann Jonsson, vd
Pia Kronqvist, vd 
Lena Larsson
Kristina Rennerstedt
Gunnar Wetterberg, författare

Personalrepresentanter 
Anneli Dimholt, Unionen Sveriges Radio (suppleant) 
Erland von Heijne, Unionen Sveriges Radio 
Johanna Lindblad Ahl, SJF Sveriges Radio (suppleant) 
Marthina Stäpel, SJF Sveriges Radio

Adjungerade 
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

Styrelsesekreterare
Kerstin Bröms Lumpus, chefsjurist Sveriges Radio, kerstin.broms_lumpus@sverigesradio.se

Verkställande direktören är adjungerad till styrelsen. Ordförande och ledamöter utses för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda skall två arbetstagarledamöter (för vilka får finnas suppleanter) ingå i styrelsen.

Styrelsen beslutar om:
- direktiv för samt fastställande av långsiktiga planer
- ekonomisk planering på lång sikt, bland annat medelsäskanden
- direktiv för samt fastställande av årliga verksamhetsplaner
- års- och public serviceredovisningar
- huvudorganisation
- tillsättning av vd
- riktlinjer för samverkan med andra public servicebolag
- arbetsordning och programregler
- principiellt viktiga yttranden och remisser

Styrelsen delegerar till vd
Till verkställande direktören har styrelsen delegerat ansvaret för planering och det operativa genomförandet av Sveriges Radios utveckling enligt styrelsens beslut samt för företagets löpande operativa verksamhet och förvaltning. Vd skall härvid leda och samordna företagets verksamhet och utåt företräda Sveriges Radio. Vd kan delegera ansvar och befogenheter till direktörer och andra befattningshavare i företaget.