För lite renkött på svenska köttmarknaden

Det finns många orsaker till att svensk renkött säljs i mycket liten omfattning i svensk dagligvaruhandel. Det konstaterar Jordbruksdepartementet i en rapport om renköttsmarknaden.

-En viktig orsak till att renköttet inte har så stor spridning är att det inte finns tillräkligt med renkött på marknaden om man jämför med nöt- eller griskött, berättar Karin Kvarfordt på Jordbruksdepartementet.
Andra orsaker är dålig marknadsförning, logistik och pruduktutveckling. Detta tillsammans med höga priser har gjort att efterfrågan på renkött är låg, framförallt i södra Sverige.  Uppdelning och småskalighet bland renköttförädlarna och låg vilja att utöka förädlingen är också orsaker till att renköttet inte når den Svenska köttmarknaden.

Vill belysa problemen
Syftet med Jordbruksdemardementets studie är att belysa problemen och kartlägga orsaker, däremot ingår inte att föreslå lösningar på problemen. I dagsläget kan Karin Kvarfordt inte svara på hur de tänk arbeta vidare med rapporten. Ingemar Blind, orförande i Girjas Sameby har dock önskemål.
 - Staten skulle kunna hjälpa renskötarna med marknadsföringsstöd, så att de når ut till konsumenetrna. Även prisstödet måste lyftas eftersom köttpriset idag är så lågt, konstaderar han.

Bakgrund till undersökningen
Konsumtionen av renkött bedöms utgöra mindre än 0,5% av den totala köttkonsumtionen i Sverige. Förekomsten i dagligvaruhandeln är till stora delar begränsad till norra Sverige. Samtidigt har renägare under det senaste året haft svårt att avsätta delar av sina volymer. Detta är bakgrunden till att Jordbruksdepartementet genomfört studie kring orsaken till den begränsade förekomsten av renkött i svensk dagligvaruhandel.  Studien har genomförts under fyra veckor. Resultatet är till stor del baserat på intervjuer med representanter från rennäringen, renköttindustrin och inköpare i dagligvaruhandeln. Resultatet presenterades den 8 mars.