Individuella hörseltester kan ge anpassade hörapparater

I framtiden kan hörseltester bli mer verklighetsanpassade än det piptest man använder sig av idag. Mathias Hällgren vid Linköpings universitet presenterar nu en avhandling där talförståelse ingår i hörseltester.

Vid det traditionella piptestet tar man endast hänsyn till om personen uppfattar ljudet, men att höra handlar också om att ta in och tolka information.

Genom att ta med olika lyssningssituationer i testerna kan man göra mer individuella hörseltest och på så att kan hörapparater blir mer anpassade efter individens förmåga att uppfatta tal.

En naturlig fortsättning på Mathias Hällgrens avhandling är att arbeta fram ett test som man kan genomföra på kort tid och som säger mycket om en persons förutsättningar att fungera i olika miljöer.