Protester mot planerad flytt av gång- och cykelväg

Två privatpersoner har lämnat synpunkter på förslaget till ny detaljplan där den nya brandstationen i Finspång ska byggas. De vill att den gamla kyrkvägen som idag används som cykel och gångväg för rekreation och tillgänglighet till Risinge kyrka, ska bevaras.

Enligt planen kommer en del av vägen tas bort för att ge plats åt den nya byggnaden.

Länsstyrelsen har gett kommunen dispans för att ta bort alléträd utmed vägen med villkor att nya träd ska planteras utmed den nya gång- och cyklebanan som ska anläggas.

Den 3 maj väntas miljö- och byggnämnden anta detaljplanen.