Kritik mot offentliga upphandlingar i Eskilstuna

Eskilstuna kommun får kritik för sina rutiner när det gäller offentlig upphandling, det vill säga när kommunen ska låta företag konkurrera om varor och tjänster genom anbudsförfarande.

Kommunerna genomför då och då upphandlingar där företag får lämna anbud och konkurrera om varor eller tjänster, exempelvis byggentreprenader. Men enligt en granskning som det privata revisionsbolaget Komrev gjort visar att det saknas politiska mål och riktlinjer för den offentliga upphandlingen i Eskilstuna.

Chefen för upphandlingen har en oklar ställning i kommunens organisation eftersom det ställs allt större krav på upphandling, upphandlingar sköts inte alltid, enligt bestämmelserna. Kvalitén i kommunens förfrågningsunderlag till olika företag eller andra är ojämn, menar revisorerna.

En allmän brist är att det ofta saknas dokumentation. Dessutom är det ingen som vet vem som har ansvaret för uppföljning och utvärdering av olika avtal som sluts. Komrev konstaterar att kommunen skulle kunna förbättra kvalitén och utnyttja resurserna bättre och sänka kostnader om den offentliga upphandlingen sköttes bättre.

Eskilstuna kommun har tidigare fått kritik för att kommunen inte lät andra byggbolag än byggföretaget Peab vara med och lämna anbud idrottsanläggningar och köp av mark. I de fallen menade nämnden för offentlig upphandling och EU-kommissionen att kommunen borde ha låtit andra än Peab lämna anbud.