Landstinget lever inte upp till policy om mångfald

Mycket få ledamöter i landstingets olika bolagsstyrelser och politiska nämnder har invandrarbakgrund - trots att landstingets egen policy säger att personalen ska spegla länets befolkning. Det visar en granskning Radio Stockholm gjort.

Radio Stockholm har granskat Landstingets alla politiska nämnder och bolagsstyrelser.

Och granskningen visar att det i koncernens två moderbolag och 14 dotterbolag sitter totalt 113 ledamöter. Av dem kommer bara sex stycken - eller fem procent - från andra länder än Sverige.

Av dem sitter fyra i SL:s regionstyrelser, en i fastighetsbolaget Locum och en i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset.

I landstingsstyrelsen där politikerna sitter - är fördelningen 22 mot 1.

I sjukhusens styrelser och folktandvården har bara en av totalt 37 invandrarbakgrund.

Av landstingets totalt 42 000 anställda är nästan 20 procent, eller 8200 personer födda utanför Sverige. Den siffran stämmer - i motsats till i landstingets ledning - mycket väl med befolkningen i Stockholms län i stort.

I Stockholms läns landstings personalpolicy står bland annat följande:

Landstinget är idag en mångkulturell organisation. Att koncernens verksamheter har en personalsammansättning som speglar befolkningens sammansättning ökar möjligheten att ge bra service.

Landstinget ska vara en förebild när det gällar att ta tillvara och värdesätta samhällets mångfald och att förebygga och motverka kränkande särbehandling och diskriminering på arbetsplatserna.

Med mångfald menas här olika bakgrunder som religion, etnisk tillhörighet, ålder, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.